به نام خدا و برای خدا

جامعه اسلامی به کجا می رود؟تک تک ما درایفای 

نقش هایمان موثریم لطفا نقشمان راخوب بازی کنیم.

فرقی نمی کندکی هستی وکجا نشسته ای روی سخن باهمه است.

اول ازدرون خانه خودت شروع کن کودک تو آن

نمی شود که می خواهی آن می شود که هستی،آنقدر

باخودت کارکن وخودت رابساز که بهترین هارابسازی 

واماخودسازی درست نه اشتباه…

متاسفانه قبح هرعمل زشتی شکسته شده ودرجامعه 

اکثراهمرنگ جماعت شده اند همرنگی به چه قیمت؟

غیرازاین که دودمانش اطرافیان شخص راهم میگیرد؟

متاسفانه بایدبگوییم که صداسیما نقش عظیمی 

دراین بی بندوباریها داشته ظاهر بازیگران درتلویزیون 

یک طور و درسینما طور دیگر است…

وقشرجوان به تقلیدازانها می پردازند ومیگویند جای 

گله ای نیست

فیلم هایی ساخته میشود که عادی بودن روابط دختر

وپسر رانشان میدهند واخرسرهم به خوبی وخوشی 

فیلم تمام میشود.

وقتی ازاسیب های ماهواره سخن میگوییم برای چیست؟

بروز شدن تااین حد وحتی بیشترازان درجامعه اسلامی

درست نیست جوانانمان رابایدطوری تربیت کنیم که

جلوی خیلی ازاسیب های اجتماعی رابگیریم نه اینکه

اسیب رسانشان کنیم

همیشه گفته اند پیش گیری بهترازدرمان است.

یاحق.

نویسنده:ص ، عبدالملکی

موضوعات: دست نوشته هایم  لینک ثابت[شنبه 1397-02-22] [ 11:28:00 ق.ظ ]