به نام خدا وبرای خدا
اول بحث منظورازحمایت چیست؟

حمایت یعنی پشتیبانی همه جانبه واینجاپشتیبانی

به صورت مطلق گفته شده.

پس حمایت از هرچیزی چه خوب باشد چه 

متوسط،بایدشکل بگیرد ولفظ حمایت مختص به

عنوان خاصی نمی باشد.

حمایت رامی توان یک نوع توان قدرتی نیز تعریف 

کرد.هرچیزی که کیفیت آن نسبت به دیگراجناس 

کمترباشد باحمایت بیشتر،کیفیت آن نیز ارتقا می 

یابد.وهرچه حمایت کمتر توان کاروکارگرنیزکمتر…

کالا چیست؟

هرچیزی که زندگی روزمره رابا ان میگذرانیم 

یا ساخته دست بشر که ازآنها استفاده میکنیم

ومی تواند شامل هرچیزی باشد.

حال میخواهیم به حمایت ازکالای ایرانی بپردازیم:

بامشخص شدن تعاریف حمایت وکالا به صورت مطلق

با آوردن واژه ایرانی جمله ماخاص می شود(حمایت ازکالای ایرانی)

بنده نمی خواهم واژه ها راشرح دهم شرح واژه خود 

ماییم،آری خاص می شود چون ایرانی خاص است و

مردمانش خاص ترین…

کارگرایرانی خاصیت این سرزمین است،امروزه که اصل

وریشه هرجامعه ای به نوع کالا یابرندموفق آن

می سنجند،ماباکدامین حمایت ازمحصولاتمان 

توانستیم برندمان راثبت کنیم؟

باخریدکدام اجناس ایرانی باعث اخراج نشدن کارگران

ایرانی شدیم؟

غیرازاین نیست روزانه چندین کارخانه وکارگاه تعطیل

می شود؟

ژاپن درتولیدات داخلی اش قدرتمند شد چون 

مردمانش قدرتمند بودند ان هم بعد ازجنگی که چیز 

زیادی ازکشورش باقی نماند.

قدرت راخود مامی سازیم کشوری قدرتمند است که

تک تک افرداش درقبال جامعه ای که درآن زندگی

می کنند،مسئول باشند.

وماخودشانه خالی کرده ومی گوییم مسئولان کجایند؟

پس مسئولیت خودمان چه؟

وظیفه بنده،شما وهمه این است که مسئول باشیم

البته مسئولی وظیفه شناس ومراقب خاص ترین 

هایمان(کارگران ایرانی) باشیم که خاصیتشان رانشان 

دهند.

به امید فردایی بهتر…

یاحق

نویسنده:صاحبه،عبدالملکی

موضوعات: دست نوشته هایم  لینک ثابت[دوشنبه 1397-02-24] [ 02:19:00 ق.ظ ]