سوال: آیا خون در تخم مرغ نجس است و خوردن آن اشکال دارد یا نه؟

امام خمینی(ره):
نجس نیست. ولی به احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کند و اگر خون را با زرده بهم بزنند که از بین برود خوردن آن زرده هم مانعی ندارد.

آیة الله اراکی(ره):
بنابر احتیاط واجب از تخم مرغی که ذره ای خون در آن است باید اجتناب کرد ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک روی آن پاره نشده سفیده پاک است.

آیة الله بهجت(ره):
از خونی که در تخم مرغ می باشد بنابر احتیاط باید اجتناب کرد ولی اگر خون در زرده باشد سفیده پاک است و اگر در سفیده باشد زرده پاک است.

ایة الله تبریزی(ره):
بنابر احتیاط واجب از تخم مرغی که ذره ای خون در آن است باید اجتناب کرد ولی اگر خون مثلا در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده سفیده پاک است.

آیة الله خامنه ای(دام ظله):
محکوم به طهارت است ولی خوردن آن حرام است.

آیة الله خویی(ره):
بنابر احتیاط واجب از تخم مرغی که ذره ای خون در آن است باید اجتناب کرد ولی اگر خون مثلاً در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده سفیده پاک است.

ایة الله سیستانی(دام ظله):
احتیاط مستحب آن است که از زرده تخم مرغی که ذره ای خون در آن باشد اجتناب شود.

ایة الله شبیری زنجانی(دام ظله):
بنابر احتیاط واجب از تخم مرغی که ذره ای خون در آن است باید اجتناب کرد ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده سفیده پاک است.

ایة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):
بنابر احتیاط واجب از تخم مرغی که ذره ای خون در آن است باید اجتناب کرد. ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک آن پاره نشده سفیده پاک است.

ایة الله فاضل لنکرانی(ره):
نجس نیست و احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب شود.

ایة الله گلپایگانی(ره):
احتیاط واجب در اجتناب است. ولی اگر خون در زرده باشد تا پوسته نازک روی آن پاره نشده، سفیده پاک است.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):
خونی که در تخم مرغ است نجس است بنابر احتیاط واجب، و خوردن آن نیز حرام است.

آیة الله نوری همدانی(دام ظله):
بنابر احتیاط واجب نجس است ولی اگر در میان پرده رقیقی است و آن پرده رقیق پاره نشده است اجزاء تخم مرغ را نجس نمی کند.

آیة الله وحید خراسانی(دام ظله):
خوردن آن حرام و بنابر احتیاط [واجب] محکوم به نجاست است.

موضوعات: ایستگاه احکام  لینک ثابت[دوشنبه 1395-08-24] [ 08:35:00 ق.ظ ]