چرانبایدباحرف مردم زندگی کرد؟
امام کاظم علیه السلام:
ای هشام! اگردرمشت توگردویی باشدومردم بگویند:مرواریداست
نفعی برای توندارد(حقیقت عوض نمی شود)درحالی که تومی دانی ان گردواست
واگردرمشت تومرواریدباشدومردم بگویند:گردواست,به توضرری نمی رسد
درحالی که تو می دانی مرواریداست

منبع:تحت العقول؛صفحه288

موضوعات: روایات واحادیث معصومان  لینک ثابت[چهارشنبه 1395-01-25] [ 12:28:00 ب.ظ ]