​سعی کنید عاشق‌باشید…

عاشق خدمت کردن

منتظر نباشیدکه کسی به 

شما بگوید: خداقوت

یا کسی ازشما تشکرکند..

ویا کسی قدر کار وتلاش و

 مشقتی را که کشیده‌اید بداند!!!

کار را برای‌خدا ‌انجام‌بده
شهید_حسین _معزغلامی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

موضوعات: مشق عشق  لینک ثابت[چهارشنبه 1399-04-11] [ 08:39:00 ب.ظ ]