یامهدی
 
  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

   


اردیبهشت 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
جستجو

  خدای من ببخش   ...

خــداے مــهربــانــم بــبــخــشــ

بــارها گــنــاه ڪــرده ام و بــه جــاے تــوبــه حــق بــه جــانــب مــقــابــلــت ایــســتــاده ام و گــفــتــه ام مــن ڪــه نــمــیــخــواســتــم بــه ایــن دنــیــا بــیــایــم خــودت مــراافــریــدیــ😔

وقــتــے ڪــه بــه اراده خــود فــرزنــدے رابــه دنــیــا مــیــاورم اگــر همــچــیــن ســخــنــے بــه مــن بــگــویــد انــگــار دنــیــارابــرســرم اوار مــیــڪــنــنــد.در حــالــے ڪــه حتی نمیتوانم در کامل شدن نطفه اش دخالتی داشته باشم

یا به اراده خودم تصویرش راهرطور که میخواهم بیافرینم بــراے اســایــشــش شــبــو روزی جدید خــلــق  کنم و روزیش را هروقت بخواهم کم وزیاد کنم

تــمــام ســهم مــن یــڪ وضــع حــمــل اســت و  وظــیــفــه مــادرانــه ان هم بــراے دو یــا ســه طــفــل

امااا بــه خــاطــر یــڪ حــرف مــیــشــڪــنــم و  ڪــارهایــے ڪــه درحــقــشــان ڪــرده ام را بارها یــاداورے مــیــڪــنــمــ… 

شده حتی با ناامیدی تمام فقط برای گذراندن زندگی به انها خدمت میکنم و با بی میلی تمام غذایی برایشان درست میکنم هروقت خوب باشند حالمان خوب است وهروقت بدزبان وناسپاس حالمان را خراب میکنند حتی اگر یکی از انها ی کلمه بد بگوید حالمان برای همه خراب است و دست دلی برای کار کردن نداریم

خــداے مــن تــو چــه مــیــڪــنــے بــاایــن همــه بــنــده ناسپاس؟ 

خــودت گــفــتــے تــمــام زمــیــن وزمــان و ڪــهڪــشــان هارا بــراے خدمت به ما  وذره ذره وجودمان را با دقت تمام خلق کرده ای و بــاایــن همــه نــاشــڪــرے نــه روزیــت راازمــا گــرفــتــے نــه رویــت رابــرگــردانــدیــ بارها میگویی بنده من بازگرد درهای رحمتم برویت باز است

خدای من

اگــر بــنــدگــیــت را مــیــڪــردیــم چــه مــیــڪــردیــ؟

خــدای من بــبــخــشــ🤲😔

نشر نذر ظهور با پنج صلوات محمدی🤲

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1400-08-23] [ 12:59:00 ب.ظ ]

  حجاب از منظرمیکروسکوپی   ...

بخش کوچکی از خلقت خدا

فهماندن حجاب از دید پزشکی

غــشــاء خــارجــے نــورونــ‌ها از ذراتــے بــا ســاخــتــار چــربــے تــشــڪــیــل شــده.بــه دور ایــن غــشــاء اســڪــلــت یــاخــتــه‌اے ڪــه از لــولــه‌هاے تــوبــولــے و پــروتــئیــنــ‌هایــ فــیــلــامــنــتــیــ تــشــڪــیــل شــده،پــیــچــیــده شــده‌اســت.درســت مــانــنــد چــادرے ڪــه بــر روے ســاخــتــار لــولــه‌اے پــایــه اش بــنــا شــده.

کلا نورن هایی که غلاف میلین دارن سریع تر پیامو انتقال میدن تا نورون هایی که غلاف یاهمون چادرو ندارن

در بیماران ام اس که شخص خیلی کند و به سختی حرکت میکنه به نوروگلیاهای میلین ساز که غلاف میلین میسازن تو اعصاب مرکزی حمله شده

نورون ها همون سلول های عصبی هستن که پیام رو به مغز میبرن یا از مغز به قسمت های دیگه انتقال میدن نورون مثلا وقتی چیزی رو نگا میکنیم این نورون پیام رو به مغز میبره که ما بتونیم اون رو ببینیم وکارهای دیگه و حواس های دیگه

کار خدا رو مشاهده کنید هر چیز خوب رو یا کلی بگیم اصلا همه چیز رو ی حجاب و ی پوششی براش قرار داده برای خراب نشدنش از دست نرفتنش برای رشد و کمالش

حالا این ی بخش ریز میکروسکوپی بدن بودن اگه بیایم کل بدن رو شرح بدیم همه اجزا این پوشش رو دارن حتی اندام های زیر دیافراگم همه به واسطه لایه ای خارجی که بیرونی بهش میگن پوشیده شدن و بهم وصلن که وقتی بالا پایین میپریم اینا از جاشون تکون نخورن وخون رسانی بهتر بهشون انجام بشه

دوستان التماس تفکر🤲

نشر نذر ظهورمولا جان با ذکر5 صلوات

موضوعات: روزنه  لینک ثابت [ 06:37:00 ق.ظ ]

  دل خوش...    ...

زمــان شــاه ڪــه مــیــگــن خــوش بــود دقــیــقــا زمــانــے رو مــیــگــن ڪــه پــولــے نــبــود بــاهاش جــنــس بــخــرن یــعــنــے طــرف دوقــرون نــداشــت تــخــم مــرغ بــخــره بــایــد ے چــیــزے از خــونــش مــیــبــرد تــا مــغــازه داربــهش تــخــم مــرغ مــیــداد یــا هرڪــالــایــیــ

ڪــلــا ڪــالــایــے ڪــه داشــتــن بــا مــغــازه دار مــبــادلــه مــیــڪــردن مــیــشــد مــبــادلــه ڪــالــا بــه ڪــالــا

ادارات نــیــروهاشــون خــارجــے بــود پــزشــڪــامــون اڪــثــرا هنــدے یــا مــال ڪــشــوراے دیــگــه بــودنــ

لــات والــوات بــا ڪــلــاه پــهلــوے مــیــچــرخــیــدن و دنــبــال نــامــوس مــردم زنــا مــث الــان نــمــیــتــونــســتــن تــا هرروقــت ڪــه دلــشــون مــیــخــواد بــیــرون بــچــرخــن یــا اصــلــاســر ڪــار بــرنــ

اگــه فــلــان خــان از ے زن مــتــاهلــے خــوشــش مــیــومــد همــونــطــور بــرمــیــداش مــیــبــرد

روســتــایــے ها روز بــه روز از جــور خــان و شــاه در عــذاب بــودن بــخــش زیــادے از امــوالــشــون رو بــایــد تــقــدیــم مــیــڪــردن و بــه خــورد وخــوراڪ ڪــم ڪــه حــتــے بــخــور ونــمــیــر هم نــبــود عــادت ڪــرده بــودنــ

زنــاے روســتــا از اذان صــب تــا نــیــمــه شــب شــرعــے پــا بــه پــاے مــرد تــو خــونــه ڪــار مــیــڪــردن نــه ے لــبــاس درســت وحــســابــے داشــتــن بــپــوشــن نــه مــســافــرتــے نــه خــاطــره اے نــه اســتــراحــتــے 

اره درســتــه تــو مــدارس اجــیــل ومــیــوه مــیــدادن امــا بــچــه روتــاحــد مــرگ مــیــزدن همــه بــچــه ها بــدنــا ڪــبــود از مــدرســه اومــدنــے بــڪــوب ڪــار و ڪــارو ڪــار…

زنــدگــیــا ســاده…

تــوقــعــات وســوادا پــایــیــنــ

مــردم بــه همــون تــوســرے خــورے راضــے بــودن وخــوش 

بــعــد انــقــلــاب همــه بــاســواد همــه درحــد تــوان دارا همــه از حــقــوق اجــتــمــاعــے بــرخــوردار

حــقــوق زنــو مــرد مــســاویــ

شــهرو روســتــا بــرابــر

امــڪــانــات همــه جــا تــقــســیــمــ

امــا

امــان از نــاشــڪــریــ…

امــان از چــشــم وهم چــشــمــیــ

امــان از دل ودیــده بــد…

قــدیــمابــرف مــیــومــدتــا ســقــفــ

الــان بــارونــم واســه خــیــس ڪــردن مــاشــیــنــا نــمــیــاد

نذر ظهور:5 صلوات

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1400-08-13] [ 07:00:00 ب.ظ ]

  روضه حضرت رقیه   ...


من به قربان دل شکسته ات یا رقیه😭😭😭
اگه دلتون شکست التماس دعا😢🤲

موضوعات: عاشورا  لینک ثابت[یکشنبه 1399-06-09] [ 11:03:00 ق.ظ ]

  بده جان بابا ی قولی به من...    ...

موضوعات: عاشورا  لینک ثابت [ 10:55:00 ق.ظ ]


  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما