سلام بر خالق شب… 

وسلام بر شب✋

شبی که به زیبایی و رقص کنان با چشمک ستاره ها می ایدو چهره روز را می پوشاند

چین دامنش را روی خورشید می گستراند و به زیبایی دلبری میکند… 

اغوش ارامش را دور زمین باز میکند وارام ارام خوابی اسوده برای همه ارزو میکند… 

ساعت ها سکوت میکند تادر سایه تاریکی اش خوابی ارام و دور از واهمه مارا فراگیرد…

شب هم عاشق است…

با عشقی عمیق…

مگر میشود؟ 

چیزی که خدا بیافریند و بدورازعشق باشد!!!

وباز هم خدایاااا شکرتتت❤️🤲

شبی لبریز از عشق

وارامشی عمیق

شبی سرشار از ارامش خدایی

برایتان ارزومندم🌹😘🤲

موضوعات: شکرگزاری شبانه  لینک ثابت[جمعه 1400-10-24] [ 10:44:00 ب.ظ ]