یامهدی
 
  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

   


اردیبهشت 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
جستجو

  پویش همدلی   ...

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1400-09-04] [ 10:17:00 ق.ظ ]

  خدای من ببخش   ...

خــداے مــهربــانــم بــبــخــشــ

بــارها گــنــاه ڪــرده ام و بــه جــاے تــوبــه حــق بــه جــانــب مــقــابــلــت ایــســتــاده ام و گــفــتــه ام مــن ڪــه نــمــیــخــواســتــم بــه ایــن دنــیــا بــیــایــم خــودت مــراافــریــدیــ😔

وقــتــے ڪــه بــه اراده خــود فــرزنــدے رابــه دنــیــا مــیــاورم اگــر همــچــیــن ســخــنــے بــه مــن بــگــویــد انــگــار دنــیــارابــرســرم اوار مــیــڪــنــنــد.در حــالــے ڪــه حتی نمیتوانم در کامل شدن نطفه اش دخالتی داشته باشم

یا به اراده خودم تصویرش راهرطور که میخواهم بیافرینم بــراے اســایــشــش شــبــو روزی جدید خــلــق  کنم و روزیش را هروقت بخواهم کم وزیاد کنم

تــمــام ســهم مــن یــڪ وضــع حــمــل اســت و  وظــیــفــه مــادرانــه ان هم بــراے دو یــا ســه طــفــل

امااا بــه خــاطــر یــڪ حــرف مــیــشــڪــنــم و  ڪــارهایــے ڪــه درحــقــشــان ڪــرده ام را بارها یــاداورے مــیــڪــنــمــ… 

شده حتی با ناامیدی تمام فقط برای گذراندن زندگی به انها خدمت میکنم و با بی میلی تمام غذایی برایشان درست میکنم هروقت خوب باشند حالمان خوب است وهروقت بدزبان وناسپاس حالمان را خراب میکنند حتی اگر یکی از انها ی کلمه بد بگوید حالمان برای همه خراب است و دست دلی برای کار کردن نداریم

خــداے مــن تــو چــه مــیــڪــنــے بــاایــن همــه بــنــده ناسپاس؟ 

خــودت گــفــتــے تــمــام زمــیــن وزمــان و ڪــهڪــشــان هارا بــراے خدمت به ما  وذره ذره وجودمان را با دقت تمام خلق کرده ای و بــاایــن همــه نــاشــڪــرے نــه روزیــت راازمــا گــرفــتــے نــه رویــت رابــرگــردانــدیــ بارها میگویی بنده من بازگرد درهای رحمتم برویت باز است

خدای من

اگــر بــنــدگــیــت را مــیــڪــردیــم چــه مــیــڪــردیــ؟

خــدای من بــبــخــشــ🤲😔

نشر نذر ظهور با پنج صلوات محمدی🤲

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1400-08-23] [ 12:59:00 ب.ظ ]

  دل خوش...    ...

زمــان شــاه ڪــه مــیــگــن خــوش بــود دقــیــقــا زمــانــے رو مــیــگــن ڪــه پــولــے نــبــود بــاهاش جــنــس بــخــرن یــعــنــے طــرف دوقــرون نــداشــت تــخــم مــرغ بــخــره بــایــد ے چــیــزے از خــونــش مــیــبــرد تــا مــغــازه داربــهش تــخــم مــرغ مــیــداد یــا هرڪــالــایــیــ

ڪــلــا ڪــالــایــے ڪــه داشــتــن بــا مــغــازه دار مــبــادلــه مــیــڪــردن مــیــشــد مــبــادلــه ڪــالــا بــه ڪــالــا

ادارات نــیــروهاشــون خــارجــے بــود پــزشــڪــامــون اڪــثــرا هنــدے یــا مــال ڪــشــوراے دیــگــه بــودنــ

لــات والــوات بــا ڪــلــاه پــهلــوے مــیــچــرخــیــدن و دنــبــال نــامــوس مــردم زنــا مــث الــان نــمــیــتــونــســتــن تــا هرروقــت ڪــه دلــشــون مــیــخــواد بــیــرون بــچــرخــن یــا اصــلــاســر ڪــار بــرنــ

اگــه فــلــان خــان از ے زن مــتــاهلــے خــوشــش مــیــومــد همــونــطــور بــرمــیــداش مــیــبــرد

روســتــایــے ها روز بــه روز از جــور خــان و شــاه در عــذاب بــودن بــخــش زیــادے از امــوالــشــون رو بــایــد تــقــدیــم مــیــڪــردن و بــه خــورد وخــوراڪ ڪــم ڪــه حــتــے بــخــور ونــمــیــر هم نــبــود عــادت ڪــرده بــودنــ

زنــاے روســتــا از اذان صــب تــا نــیــمــه شــب شــرعــے پــا بــه پــاے مــرد تــو خــونــه ڪــار مــیــڪــردن نــه ے لــبــاس درســت وحــســابــے داشــتــن بــپــوشــن نــه مــســافــرتــے نــه خــاطــره اے نــه اســتــراحــتــے 

اره درســتــه تــو مــدارس اجــیــل ومــیــوه مــیــدادن امــا بــچــه روتــاحــد مــرگ مــیــزدن همــه بــچــه ها بــدنــا ڪــبــود از مــدرســه اومــدنــے بــڪــوب ڪــار و ڪــارو ڪــار…

زنــدگــیــا ســاده…

تــوقــعــات وســوادا پــایــیــنــ

مــردم بــه همــون تــوســرے خــورے راضــے بــودن وخــوش 

بــعــد انــقــلــاب همــه بــاســواد همــه درحــد تــوان دارا همــه از حــقــوق اجــتــمــاعــے بــرخــوردار

حــقــوق زنــو مــرد مــســاویــ

شــهرو روســتــا بــرابــر

امــڪــانــات همــه جــا تــقــســیــمــ

امــا

امــان از نــاشــڪــریــ…

امــان از چــشــم وهم چــشــمــیــ

امــان از دل ودیــده بــد…

قــدیــمابــرف مــیــومــدتــا ســقــفــ

الــان بــارونــم واســه خــیــس ڪــردن مــاشــیــنــا نــمــیــاد

نذر ظهور:5 صلوات

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1400-08-13] [ 07:00:00 ب.ظ ]

  من چادری ام...    ...

من یک چادری ام💜

افتخار میکنم به چادری بودنم ..😌

افتخار میکنم به این بال های سیاهی که

سیاهی شب در مقابلشان سر تعظیم فرود می آورد ..😇

و زیبایی آفتاب در مقابلش هیچ است ..

افتخار میکنم به این سیاهی زیبا

که دلم را از هر سیاهی میزداید ..

و ابهت میبخشد به قدم هایم

من ملکه ام ملکه ی چادری

ملکه ای که پادشاه لیاقت میخواهد برای داشتنش!!🙈

من دختر چادری ام😊

به چادری بودنم افتخار میکنم و با افتخار میگویم

من چادری هستم😍

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[دوشنبه 1399-04-23] [ 04:32:00 ب.ظ ]

  تو هدفی   ...

خدایا…
توهدفی ، من دنبال توام

تو معبودی ، من عبد توام

توعشقی ، من عاشق توام

تو نوری ، من شب پره توام

تو بال باش ، من پرنده ام

تو ارباب باش ، من برده ام

تو همراه باش ، من رونده ام

تو ناز باشی ، من نیازم

تو آوازباشی ، من یه سازم
خدایا فقط باش ، که بی تومی بازم . . .

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1399-04-22] [ 08:02:00 ب.ظ ]

  مراببخش   ...

خدای من ❗️

در هر ثانیه ای که میگذرد

 بی شمار نعمت بر من ارزانی میکنی

تپش قلب دم و بازدم دیدن

شنیدن لمس کردن

نبض زدن ها پلک زدن

فکر کردن و…

نعمات بیشماری که ازشمردن آن ناتوانم

و من چقدر بی تفاوت میگذرم

و مدام از نداشته هایم پیش تو گله و شکایت میکنم

خدایا برای ناشکری ها و کم طاقتی هایم

برای فراموشکاری ها و بی توجهی هایم

مرا ببخش.

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت [ 08:00:00 ب.ظ ]

  آرزو میکنم دلت تازه شود    ...آرزو می‌کنم زمزمه‌های زندگی را بیشتر بشنویم. زمزمه‌هایی که زیر همهمه‌ی جارچی‌ها گم شده‌اند.

 آرزو می‌کنم بیشتر یادمان باشد که خواهیم مُرد و همین یقینِ مایل به فراموشی کافیست تا دریابیم زندگی شباهت بسیاری به بازی دارد و برای خوب بازی کردن

 نباید سخت بگیریم،حرص و جوش بخوریم، یا گمان کنیم نتیجه‌ی بازی مهمتر از خودِ بازی است.

 آرزو می‌کنم حواسمان به کیفیت بازی باشد و نه نتیجه‌ی آن.
 آرزو می‌کنم دریابیم که زندگی دَرهم است. آمیزه‌ای از تاریک و روشن، تلخ و شیرین، زشت و زیبا.

 سِوا کردن با ماست.
 چشم‌های ما حّق انتخاب دارند. 

می‌توانیم سبد نگاهمان را انباشته از میوه‌های تلخ و پوسیده کرده و تکرار کنیم: 

زندگی همین است.
آرزو می‌کنم یاد بگیریم که هر چه وفور تاریکی را دریابیم، نیازمند توجه و اعتنای بیشتر به درخشش‌ شب‌تاب‌های کوچک خواهیم بود.
 آرزو می‌کنم مدت زمان بیشتری ساکن سمت‌های ملایم و مهربان زندگی باشیم و اجازه دهیم نسیم، مجالی برای سرودن پیدا کند. 
 آرزو می‌کنم دلت تازه شود.

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[چهارشنبه 1399-04-18] [ 07:47:00 ب.ظ ]

  خداجونم سپاس   ...

​‍ صبح_بخیر_خدا_جونم_دوستت_دارم
🌹🍃خداوندا بابت عشق جاریت سپاس.

🌹🍃خداوندا بابت حمایتت سپاس.

🌹🍃خداوندا بابت  ضمیر روشنم سپاس.

🌹🍃خداوندا برای هر نفسم سپاس.

🌹🍃خداوندابرای راه روشنم سپاس

🌹🍃خداوندا برای ترقی روزافزونم سپاس

🌹🍃خداوندا بابت ارتعاش عالی و مثبتم سپاس

🌹🍃خداوندابابت بخشایشت سپاس

🌹🍃خداوندا برای آرامش خاطرم سپاس.

🌹🍃خداوندا برای خود مقدسم سپاس

🌹🍃خداوندا برای سربلندیم سپاس

🌹🍃خداوندا برای بندگیم به تو سپاس

🌹🍃خداوندا بابت زندگی بینظیرم سپاااااس.

🌹🍃خداوندا برای هرلحظه ی نابم سپاس

🌹🍃خداوندا برای خداییت بینهایت سپاس …

🌹🍃خداوندا واسه هرچی که منو یاد تو می اندازه سپاس.

🌹🍃خداوندا دوستت دارم و سپاس بیکران 
         ‌    ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[چهارشنبه 1399-04-11] [ 12:47:00 ب.ظ ]

  زحمت میزبانی   ...


​🌼زحمت میزبانی
🔸در هوای گرم و باد دار اسفند ماه، سلانه سلانه از راه رسیدم. اواسط امتحان های ثلث دوم، اوایل خانه تکانی عید بود. 
🔹مادر فرش های لاکی قد و نیم قد را انداخته بود توو کوچه.

با کلی ذوق و شوق کتاب را لای شاخه های درخت گذاشتم. آستین های مچ دار روپوش مدرسه را بالا می زدم که مادر پارو را مثل تابلوی ایست بازرسی جلوی بدنم گرفت.

🛑⛔️

-قرعه کشی کردیم برای کارا، تو باید حموم بشوری!

💦💦

🔸خسته و درمانده و معترض به این قرعه ناعادلانه به خانه رفتم. یادم به پنداسه دیوارهایش که می افتاد قالب تهی می کردم! 

😰😥

🔹شستن فرش ها تمام شد، چایی خوردند و یک چرت زدند؛ من تازه رسیده بودم به جرم های سیاه لعنتی.

😞😓
بعد دو ساعت سر و کله زدن با سنگ پا و وایتکس و چهارپایه؛ آمدند. قدم زنان و وارسی کنان در محیط دومتری منطقه! 
 سوز دست های آش و لاشم را، فقط، مادر می فهمید. آرام در گوشم گفت:
💠  #انتظار خالی کافی نیست؛
میزبان بهار شدن، زحمت دارد عزیز مادر!

 

🔶🔷🔹🔹

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[جمعه 1396-12-18] [ 08:34:00 ب.ظ ]

  دلم هوای جمکران میکند   ...


​♥️دلـــم…
هواے جمکران میکنـد…🕌
🌼🍃 مولاےمن !

چقدر دیر میگذرند این لحظه های چشم به راهی 

و این ثانیه های انتظار…
🌼🍃 مهربانـا !

تا کِی بگویم که دلم برایتان تنگ شده است!؟

اما باز هم چشمم به نگاه پُر از مهر شماست!
🌺🍃 راستے_مولاجـان !

مرا ببخش که گاه گاهی یادِ شما میکنم ؛اما شما …همیشه به یادم هستید و برایم دعا میکنید.
🌺🍃باز هم برایم دعا کنید که جز شما به کسی دل نبندم …

و تمام وجودم تنها و تنها ، سرشار از عشق به شما باشد…
🌺🍃و من آرزویم فقط این باشد که؛ 

تمام هستی ام را فدای شما کنم…
🌸آیا بعد از مهــدے(عج) کسے هست که جانم را فدایش کنم⁉️
” بأبی أنت و أمی و نفسی لک َ الوِقاء و الحمی “
دلنوشتـه

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1396-11-12] [ 11:50:00 ق.ظ ]

  دردلم جایی به جزتونیست   ...

​‌

❣شــوق توام ، 

🌹باز گریبـــان گرفت

 

❣اشک دوان آمد 

🌹و دامــــان گـرفت 
❣جان منی ،بی تو 

🌹نفس چون زنم ؟

 

❣زانکه مرا بی تو ، 

🌹دل ازجان گرفت

امیرخسرو_دهلوی

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[چهارشنبه 1396-11-04] [ 02:14:00 ب.ظ ]

  پدرم مهدی جان   ...


​🌹🕊سلام مهدے جان🕊🌹
💌چہ میشود ڪہ بگوید خدا به جبرائیل

💌بگو بہ حضرت مَهـدے رسیده نوبٺ ٺو
💌تمام خواست ما از خدا فقط این است

💌ظهور یا فرج عاجل و سلامت تو
🌹اللهم عجل ولیک الفرج

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت [ 02:08:00 ب.ظ ]

  سلام ای مهربان ترین زمان   ...

سلام اي بهانه بارش ابرهاي مهرباني…🌧
سلام اي انعکاس اميد نگاه خورشيد به پهنه ي افق…🌝
و سلام… اي مهربان ترين زمان.🍃🕊
زمين بدون حضور تو دليلي براي طراوت ندارد…
و اين چشمه ي خشک دل بدون لمس دستانت جوشش نخواهد داشت…✨
اميد هاي اهل زمين با هر مذهب و آئين و نژاد به تبسم تو گره خورده… و مردمان شهر…💫
به خوبي مي دانند که نبودن تو، دليل بودن نامهرباني هاست….💥

آمدنت نويد فصل جديدي براي کتاب زندگي است….🍃🌺
پيش از تو به وسعت تاريخ، يک فصل….

و حضور تو و قدم نهادنت بر خاک سرزمين دل آدميان، فصلي نو…🍃🕊
بگذار تا عطر حضورت در اين بهار بدون يار معطر کند لاله زار هاي شهر را…🍃🌺
و آمدنت دليل زندگي مهرباني ها و مرگ نامهرباني ها باشد…🍃🌺
اي مهربان…

نا اميدي عالم و عالميان را فرا گرفته…

همه منتظر قدوم تو هستند و ما….

آقا جان برای ما فردا سالروز ميلاد اميد است.

 همصدا براي آمدن امام مهرباني ها دعا ميکنيم.
اللهم عجل لولیک الفرج🙏

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت [ 02:06:00 ب.ظ ]

  خدارابایدحس کرد   ...


​✔️خدا رافقط نبایددانست
✔️خدا را بایدحس کرد
✔️تا به اوچشم نگویی
✔️تادستورش رااجرا نکنی 
🌹به این حس پرستش نمیرسی
حسی والاتراز لرزش ازسرعلاقه بین دونفر
♥️حسی بی انتها باخداوند…

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1396-11-01] [ 10:10:00 ق.ظ ]

  خداوندا   ...


🌟بعضی دعاها عجیب به دل می شینه:
🌟خداوندا:

نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی

و نه آنقدر بدم که رهایم کنی …

  

🌟میان این دو گم شده ام

هم خودم و هم تو را آزار می دهم …

هر چه تلاش کردم نتوانستم

آنی شوم که تو می خواهی

🌟و هرگز دوست ندارم

آنی شوم که تو رهایم کنی …
🌟خدایا دستم به آسمانت نمی رسد اما تو که دستت به زمین میرسد بلندم کن …
 ” امین یارب العالمین “ 

  

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[جمعه 1396-08-12] [ 04:37:00 ب.ظ ]

  یارفقط خدا   ...


وقتی دلت با خداست بگذار هرکس می خواهد دلت رو بشکند

                

وقتی توکلت با خداست بگذار هر چقدر می خواهندباتو بی انصافی کنند

                   

وقتی امیدت خداست بگذار هر چقدر می خواهند ناامیدت کنند

              

وقتی یارت خداست بگذار هر چقد می خواهند نارفیق شوند

         

همیشه باخدا بمان چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاس
دوستان آسمونی دلتون خدایی

                

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1396-08-07] [ 09:43:00 ق.ظ ]

  نمازهای مان اگرنمازبود...   ...


✨نمازهايمان اگر “نماز” بود…

موقع سفر، ذوق نمی کردم از شکسته شدنش..
نمازهايمان اگر نماز بود

که رکعت آخرش این قدر کیف نداشت..
✨اگر نمازهایمان نماز بود

تبدیل نمی شد به نمایش پانتومیم

برای نشان دادن آدرس شارژر گوشی…
نمازهایمان"نماز” نیست
✨اگر نمازمان نماز بود

می شد پناهگاه…

می شد مرهم…

می شد شاه کلید…
✨خـدایا!

من از تو فقط یک چیز می خواهم.

بر من منت بگذار و کاری کن 

نمازهایم نماز بشوند

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[جمعه 1396-08-05] [ 08:23:00 ق.ظ ]

  چندکلمه باخدا   ...

🌟به خدا گفتم!

چرا مرا از خاک آفریدی؟

چرا از آتش نيستم !؟

تا هرکه قصد داشت بامن بازی کند،

او را بسوزانم !

🌟خدا گفت: تو را از خاک آفريدم

تا بسازي ! . . . نه بسوزاني !

تو را از خاک، از عنصري برتر ساختم . . . تا با آب گـِل شوي و زندگي ببخشي . . . 🌟از خاک آفریدم تا اگر آتشت زنند ! . . . بازهم زندگي کني و پخته تر شوي . . . باخاک ساختمت تا همراه باد برقصي . . . تا اگر هزار بار تو را بازی دادند، تو 🌟برخيزي ! . . . سر برآوري ! . . .

در قلبت دانهٔ عشق بکاري ! . . .

و رشد دهي و از ميوهٔ شيرينش زندگی را دگرگون سازی ! . . .

پس به خاک بودنت ببال . . .

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1396-08-04] [ 09:09:00 ق.ظ ]

  خدای من   ...

🌼یارب اسیرم

  🌼ودل من

    🌼درپناه توست
🌼بیتابم و 

  🌼قرار دلم 

    🌼یک نگاه توست
🌼گفتم دعاو 

  🌼اشک و

    🌼مناجاتمان کم است
🌼گفتی رضای

  🌼من به همین

    🌼 گاه گاه توست

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[چهارشنبه 1396-08-03] [ 04:56:00 ب.ظ ]

  حرف دل   ...


✍می گویم 

بیا یک نیازمندی بنویسیم

که برسد دست خدا

متنِ نیازمندی این باشد :
💌با سلام! 

این یک نیازمندیِ شخصی نیست

اما از زبانِ کسی نوشته می شود

 که به گمانش دارد کمی دیر می شود

 و اگر دست نجنباند 

این اهالی از دست می روند
ما نیازمندیم! 

به آغوشی مطمئن

به دلی مهربان

به چشمانی آشنا

به دستهایی گرم
ما نیازمندیم !

به اشکی از سرِ شوق

به خنده ای از تهِ دل
ما نیازمندیم! .

به مرهمی برای بغض هایمان …
ما نیازمندیم 

به هر خیری از جانب تو….
به امید فضل و رحمتت ای مهربانترین

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[جمعه 1396-07-28] [ 08:14:00 ق.ظ ]

  سوگ مذهبی   ...

▪️ در سوگ نبی، جهان سیه می پوشد

▪️ درسینه دل از داغ حسن می جوشد

▪️ از ماتم هشتمین امام معصوم

▪️ هر شیعه ز درد، جام غم می نوشد

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[سه شنبه 1395-09-09] [ 09:10:00 ب.ظ ]

  سلام برصاحب الزمان   ...

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ:
‍ 

✋سلام بر قلبِ عالَمِ اِمکان؛
صاحبِ هر ساعت و زمان؛

میانِ ثانیه هامان - چو فارغَت هستیم…
فقط زیادَتِ بارِ دقایقَت هستیم

کُنون که ساعتِ زَنگیِّ قلبِ ما خواب است…
به وقتِ وَعده - کُجا یارِ حاذِقَت هستیمم

تو جُورِ ثانیه ها هم خودَت دوباره بِکِش…
که ما هنوز - به خوابِ حقایقَت هستیم

زِ ما اُمید به دِلداریَت نباید داشت…

به هَمرَهیِ تو - داغِ شقایقَت هستیم

شِناوَریم - غَریقانه - در یَمِ غفلت…

در این مَواج- به دنبالِ قایقَت هستیم

تو اَهلِ کویِ « دوازده اِمامِ معصومی»….
« گُنَه پسندِ یِکیم » از چه لایقَت هستیم؟!

تو راه نَمایِ نَمایانِ راهِ انسانی….

و ما نهان شده تا صُبحِ صادقَت هستیم

اگر طریقِ مُرادَت فقط دُعا گوئیست….
به عَهد و نُدبه - مُریدانِ سابقَت هستیم

اُصولِ دین و فُروعَش- همه -گرایشِ توست…
تو حزبِ اَللّٰهی ، ما موافقَت هستیم⁉️

گذشت دوره ی شوقِ دعای نُدبه و عَهد..‌.‌.
نمی شود که بگوئیم : عاشقَت هستیم…..

✍اکبرزاد

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[دوشنبه 1395-08-24] [ 08:40:00 ق.ظ ]

  خدای من   ...


دلم ڪمی خدا می‌خواهد…
ڪمی سڪوت..ڪمی آخرت…
دلم، دل بریدن می‌خواهد…
ڪمی اشڪ…ڪمی آغوش آسمانی…
دلم یڪ ڪوچه می‌خواهد بی بن بست!
و یڪ خدا
تا ڪمی با هم قدم بزنیم!
فقط همین!
خدای من…

ای بهترین بهترینم همیشه بامن باش

یارم باش وکنارم باش

میخاهمت وهمیشه خواستمت

دلم میخاهدت…

دوستت دارم

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[سه شنبه 1395-08-18] [ 11:46:00 ق.ظ ]

  نیایش   ...

خـــــدای عزیزم….

دلم برای خلوت عمیقمان تنگ شده….
خلوتی که یکی دو بار در زندگی چنان عمیق تجربه اش کرده ام که خاطره اش هرگز از ذهنم نمی رود….
و تو می دانی که منظور من چیست….
و تو به هر کار توانایی ….
ای بخشنده ی بی منت من….
ای بزرگ مهربانم….

من عاشق آغوش توام….

من مشتاق آغوش توام….
⭐️ همین حالا….
⭐️ همین حالا….

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1395-05-14] [ 09:48:00 ق.ظ ]

  آقای مهربون من   ...

بایدکه مشق نام تورا تا ابد نوشت
آقا اجازه!دست خودم نیس خسته ام؛
در درس عشق من صف آخرنشسته ام؛
یعنی نمی شودکه ببینم سحررسید؟
درس غریب “غیبت کبری” به سررسید؟
آقااجازه!بغض گرفته گلویمان
آنقدر ردشدیم که رفت آبرویمان!
استادعشق!صاحب عالم!گل بهشت!
بایدکه مشق نام توراتاابدنوشت…

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[جمعه 1395-04-18] [ 06:38:00 ق.ظ ]

  احساس من   ...

یا رب زغمش تاچنداشکم زبصرآید
بنشسته سر راهش،شاید زسفرآید
تاچندبنالم زار،شب تاسحرازهجرش
کوکب شمرم هرشب،شایدکه سحرآید
ازدیده نهان امااندردل من جایش
اوراطلبم هرشب شایدکه بدرآید
میسوزم ومیسازم ازدردفراق اما
تیرغم اوبردل افزون ز شمارآید

علامه میرجهانی

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1394-12-13] [ 08:59:00 ق.ظ ]


  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما