یامهدی
 
  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

   


اردیبهشت 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
جستجو

  پویش همدلی   ...

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1400-09-04] [ 10:17:00 ق.ظ ]

  خدای من ببخش   ...

خــداے مــهربــانــم بــبــخــشــ

بــارها گــنــاه ڪــرده ام و بــه جــاے تــوبــه حــق بــه جــانــب مــقــابــلــت ایــســتــاده ام و گــفــتــه ام مــن ڪــه نــمــیــخــواســتــم بــه ایــن دنــیــا بــیــایــم خــودت مــراافــریــدیــ😔

وقــتــے ڪــه بــه اراده خــود فــرزنــدے رابــه دنــیــا مــیــاورم اگــر همــچــیــن ســخــنــے بــه مــن بــگــویــد انــگــار دنــیــارابــرســرم اوار مــیــڪــنــنــد.در حــالــے ڪــه حتی نمیتوانم در کامل شدن نطفه اش دخالتی داشته باشم

یا به اراده خودم تصویرش راهرطور که میخواهم بیافرینم بــراے اســایــشــش شــبــو روزی جدید خــلــق  کنم و روزیش را هروقت بخواهم کم وزیاد کنم

تــمــام ســهم مــن یــڪ وضــع حــمــل اســت و  وظــیــفــه مــادرانــه ان هم بــراے دو یــا ســه طــفــل

امااا بــه خــاطــر یــڪ حــرف مــیــشــڪــنــم و  ڪــارهایــے ڪــه درحــقــشــان ڪــرده ام را بارها یــاداورے مــیــڪــنــمــ… 

شده حتی با ناامیدی تمام فقط برای گذراندن زندگی به انها خدمت میکنم و با بی میلی تمام غذایی برایشان درست میکنم هروقت خوب باشند حالمان خوب است وهروقت بدزبان وناسپاس حالمان را خراب میکنند حتی اگر یکی از انها ی کلمه بد بگوید حالمان برای همه خراب است و دست دلی برای کار کردن نداریم

خــداے مــن تــو چــه مــیــڪــنــے بــاایــن همــه بــنــده ناسپاس؟ 

خــودت گــفــتــے تــمــام زمــیــن وزمــان و ڪــهڪــشــان هارا بــراے خدمت به ما  وذره ذره وجودمان را با دقت تمام خلق کرده ای و بــاایــن همــه نــاشــڪــرے نــه روزیــت راازمــا گــرفــتــے نــه رویــت رابــرگــردانــدیــ بارها میگویی بنده من بازگرد درهای رحمتم برویت باز است

خدای من

اگــر بــنــدگــیــت را مــیــڪــردیــم چــه مــیــڪــردیــ؟

خــدای من بــبــخــشــ🤲😔

نشر نذر ظهور با پنج صلوات محمدی🤲

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1400-08-23] [ 12:59:00 ب.ظ ]

  دل خوش...    ...

زمــان شــاه ڪــه مــیــگــن خــوش بــود دقــیــقــا زمــانــے رو مــیــگــن ڪــه پــولــے نــبــود بــاهاش جــنــس بــخــرن یــعــنــے طــرف دوقــرون نــداشــت تــخــم مــرغ بــخــره بــایــد ے چــیــزے از خــونــش مــیــبــرد تــا مــغــازه داربــهش تــخــم مــرغ مــیــداد یــا هرڪــالــایــیــ

ڪــلــا ڪــالــایــے ڪــه داشــتــن بــا مــغــازه دار مــبــادلــه مــیــڪــردن مــیــشــد مــبــادلــه ڪــالــا بــه ڪــالــا

ادارات نــیــروهاشــون خــارجــے بــود پــزشــڪــامــون اڪــثــرا هنــدے یــا مــال ڪــشــوراے دیــگــه بــودنــ

لــات والــوات بــا ڪــلــاه پــهلــوے مــیــچــرخــیــدن و دنــبــال نــامــوس مــردم زنــا مــث الــان نــمــیــتــونــســتــن تــا هرروقــت ڪــه دلــشــون مــیــخــواد بــیــرون بــچــرخــن یــا اصــلــاســر ڪــار بــرنــ

اگــه فــلــان خــان از ے زن مــتــاهلــے خــوشــش مــیــومــد همــونــطــور بــرمــیــداش مــیــبــرد

روســتــایــے ها روز بــه روز از جــور خــان و شــاه در عــذاب بــودن بــخــش زیــادے از امــوالــشــون رو بــایــد تــقــدیــم مــیــڪــردن و بــه خــورد وخــوراڪ ڪــم ڪــه حــتــے بــخــور ونــمــیــر هم نــبــود عــادت ڪــرده بــودنــ

زنــاے روســتــا از اذان صــب تــا نــیــمــه شــب شــرعــے پــا بــه پــاے مــرد تــو خــونــه ڪــار مــیــڪــردن نــه ے لــبــاس درســت وحــســابــے داشــتــن بــپــوشــن نــه مــســافــرتــے نــه خــاطــره اے نــه اســتــراحــتــے 

اره درســتــه تــو مــدارس اجــیــل ومــیــوه مــیــدادن امــا بــچــه روتــاحــد مــرگ مــیــزدن همــه بــچــه ها بــدنــا ڪــبــود از مــدرســه اومــدنــے بــڪــوب ڪــار و ڪــارو ڪــار…

زنــدگــیــا ســاده…

تــوقــعــات وســوادا پــایــیــنــ

مــردم بــه همــون تــوســرے خــورے راضــے بــودن وخــوش 

بــعــد انــقــلــاب همــه بــاســواد همــه درحــد تــوان دارا همــه از حــقــوق اجــتــمــاعــے بــرخــوردار

حــقــوق زنــو مــرد مــســاویــ

شــهرو روســتــا بــرابــر

امــڪــانــات همــه جــا تــقــســیــمــ

امــا

امــان از نــاشــڪــریــ…

امــان از چــشــم وهم چــشــمــیــ

امــان از دل ودیــده بــد…

قــدیــمابــرف مــیــومــدتــا ســقــفــ

الــان بــارونــم واســه خــیــس ڪــردن مــاشــیــنــا نــمــیــاد

نذر ظهور:5 صلوات

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1400-08-13] [ 07:00:00 ب.ظ ]

  من چادری ام...    ...

من یک چادری ام💜

افتخار میکنم به چادری بودنم ..😌

افتخار میکنم به این بال های سیاهی که

سیاهی شب در مقابلشان سر تعظیم فرود می آورد ..😇

و زیبایی آفتاب در مقابلش هیچ است ..

افتخار میکنم به این سیاهی زیبا

که دلم را از هر سیاهی میزداید ..

و ابهت میبخشد به قدم هایم

من ملکه ام ملکه ی چادری

ملکه ای که پادشاه لیاقت میخواهد برای داشتنش!!🙈

من دختر چادری ام😊

به چادری بودنم افتخار میکنم و با افتخار میگویم

من چادری هستم😍

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[دوشنبه 1399-04-23] [ 04:32:00 ب.ظ ]

  تو هدفی   ...

خدایا…
توهدفی ، من دنبال توام

تو معبودی ، من عبد توام

توعشقی ، من عاشق توام

تو نوری ، من شب پره توام

تو بال باش ، من پرنده ام

تو ارباب باش ، من برده ام

تو همراه باش ، من رونده ام

تو ناز باشی ، من نیازم

تو آوازباشی ، من یه سازم
خدایا فقط باش ، که بی تومی بازم . . .

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1399-04-22] [ 08:02:00 ب.ظ ]

  مراببخش   ...

خدای من ❗️

در هر ثانیه ای که میگذرد

 بی شمار نعمت بر من ارزانی میکنی

تپش قلب دم و بازدم دیدن

شنیدن لمس کردن

نبض زدن ها پلک زدن

فکر کردن و…

نعمات بیشماری که ازشمردن آن ناتوانم

و من چقدر بی تفاوت میگذرم

و مدام از نداشته هایم پیش تو گله و شکایت میکنم

خدایا برای ناشکری ها و کم طاقتی هایم

برای فراموشکاری ها و بی توجهی هایم

مرا ببخش.

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت [ 08:00:00 ب.ظ ]

  خصوصیات حضرت مهدی(عج)    ...

​🍃 خصایص حضرت مهدی (عج) 🍃
🍀 محمّد بن مسلم ثقفى گويد: محضر مبارك حضرت باقرالعلوم عليه السلام رفتم ، تا درباره قائم آل محمّد عجّل اللّه تعال فرجه الشّريف سؤالى نمايم ، هنگامى كه خدمت حضرت رسيدم ، پيش از آن كه سخنى بگويم ، مرا مخاطب قرار داد و فرمود:

اى محمّد بن مسلم ! قائم آل محمّد (عجّ) داراى پنج امتياز از پيامبران الهى مى باشد كه آن حضرت در اين پنج امتياز و خصوصيّت با آن پيامبران شبيه است :

شبيه حضرت يونس عليه السلام مى باشد، از اين جهت كه او پس از سال ها غيبت در شكم ماهى ، هنگام ظهور و خروجش جوانى شاداب و نيرومند بود.
شبيه حضرت يوسف عليه السلام است ، از جهت اين كه از ديد و از چشمِ غريب و آشنا مخفى و پنهان بود، به طورى كه حتّى برادرانش هم او را نمى شناختند.
شبيه حضرت موسى عليه السلام است ، چون مرتّب طاغوتيان از ظهورش ‍ وحشت داشتند و ولادتش مخفى انجام گرفت .
و نيز غيبتى طولانى داشت و دوستان و پيروانش صدمات و سختى هاى بسيارى را در زمان غيبت حضرت موسى بن عمران متحمّل شدند؛ و مرتّب در انتظار ظهورش چشم به راه بودند تا آن كه خداوند متعال او را ظاهر گردانيد و بر دشمنش پيروز آمد و مؤمنين در آسايش قرار گرفتند.
شبيه حضرت عيسى عليه السلام است ، همچنان كه امتّش درباره او اختلاف كردند و عدّه اى گفتند: اصلا عيسى متولّد نشده ، گروهى ادّعا كردند كه تولّد يافته ، ولى مرده است ؛ بعضى هم گفتند: او را به دار آويختند و كشته اند و برخى هم بر واقعيّت و حقيقت امر آگاه و پابرجا ماندند.
و نيز شبيه جدّش رسول خدا صلى الله عليه و آله مى باشد، از اين جهت كه با شمشير خروج و قيام مى نمايد و دشمنان خدا و رسولش را به قتل مى رساند، همچنين ستمگران و تجاوزگران را سركوب و نابود مى نمايد.
پس او مانند جدّش با نصرت هاى الهى بر همگان مسلّط و پيروز خواهد شد؛ و هيچ پرچمى از او بدون پيروزى باز نمى گردد.

سپس امام باقر عليه السلام افزود: بعضى از نشانه هاى ظهور آن حضرت عبارتند از: خروج سفيانى از شام ، صيحه آسمانى در ماه مبارك رمضان خواندن نام مبارك آن حضرت با نام پدر بزرگوارش .

 

📚 اكمال الدّين : ص 327، ح 7، غيبة شيخ طوسى : ص 261، إلام الورى : ج 2، ص 233، و ينابيع المودّة : ج 3، ص 311 با تفصيلى بيشتر به نقل از امام صادق عليه السلام آورده است.
◾اگر چه سر نداری یک نگه بر سیل اشکم کن

که با چشمان خود آب از برای اصغر آوردم ◾
 🍃 اَللّهُـــمَّ عَجـِّــل لِوَلیِّــکَ الفَـــرَج 

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[جمعه 1399-04-20] [ 01:58:00 ب.ظ ]

  آرزو میکنم دلت تازه شود    ...آرزو می‌کنم زمزمه‌های زندگی را بیشتر بشنویم. زمزمه‌هایی که زیر همهمه‌ی جارچی‌ها گم شده‌اند.

 آرزو می‌کنم بیشتر یادمان باشد که خواهیم مُرد و همین یقینِ مایل به فراموشی کافیست تا دریابیم زندگی شباهت بسیاری به بازی دارد و برای خوب بازی کردن

 نباید سخت بگیریم،حرص و جوش بخوریم، یا گمان کنیم نتیجه‌ی بازی مهمتر از خودِ بازی است.

 آرزو می‌کنم حواسمان به کیفیت بازی باشد و نه نتیجه‌ی آن.
 آرزو می‌کنم دریابیم که زندگی دَرهم است. آمیزه‌ای از تاریک و روشن، تلخ و شیرین، زشت و زیبا.

 سِوا کردن با ماست.
 چشم‌های ما حّق انتخاب دارند. 

می‌توانیم سبد نگاهمان را انباشته از میوه‌های تلخ و پوسیده کرده و تکرار کنیم: 

زندگی همین است.
آرزو می‌کنم یاد بگیریم که هر چه وفور تاریکی را دریابیم، نیازمند توجه و اعتنای بیشتر به درخشش‌ شب‌تاب‌های کوچک خواهیم بود.
 آرزو می‌کنم مدت زمان بیشتری ساکن سمت‌های ملایم و مهربان زندگی باشیم و اجازه دهیم نسیم، مجالی برای سرودن پیدا کند. 
 آرزو می‌کنم دلت تازه شود.

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[چهارشنبه 1399-04-18] [ 07:47:00 ب.ظ ]

  کنترل هفت احساس   ...

​صبر یعنی اینکه هفت احساس خود را کنترل کنید
✅تنفر

✅علاقه

✅لذت

✅استرس

✅خشم

✅غم

✅ترس
اگر بتوانید هنگامی که این احساسات را تجربه میکنید از واکنش های لحظه ای و اشتباه بپرهیزید و بعد ازآرام شدن تصمیم بگیرید، شما انسانی صبور هستید.

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[شنبه 1399-04-14] [ 02:45:00 ب.ظ ]

  قانون موفقیت ژاپنی ها   ...

​🔺قانون ۱۵دقیقه‌ای موفقیت ژاپنی‌ها !
اگر روزی 15 دقیقه را صرف خودسازی کنید در پایان یک سال، تغییر ایجاد شده در خویش را به خوبی احساس خواهید کرد.
اگر روزی 15 دقیقه از کارهای بی اهمیت خویش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد.
اگر روزی 15دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید از هفته ای یک بار کلاس زبان رفتن بهتر است.
اگر روزی 15دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید از هفته ای چند بار به باشگاه ورزشی رفتن، نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.
اگر روزی 15 دقیقه مطالعه و سلول های خاکستری خویش را درگیر کنید؛ به پیشرفت های عظیم یادگیری دست خواهید یافت.
✅ زیبایی روش یا قانون 15 دقیقه در این است که آنقدر کوتاهست که هیچ وقت به بهانه ی این که وقت ندارید آن را به تاخیر نمی‌اندازید.

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 02:05:00 ق.ظ ]

  خداجونم سپاس   ...

​‍ صبح_بخیر_خدا_جونم_دوستت_دارم
🌹🍃خداوندا بابت عشق جاریت سپاس.

🌹🍃خداوندا بابت حمایتت سپاس.

🌹🍃خداوندا بابت  ضمیر روشنم سپاس.

🌹🍃خداوندا برای هر نفسم سپاس.

🌹🍃خداوندابرای راه روشنم سپاس

🌹🍃خداوندا برای ترقی روزافزونم سپاس

🌹🍃خداوندا بابت ارتعاش عالی و مثبتم سپاس

🌹🍃خداوندابابت بخشایشت سپاس

🌹🍃خداوندا برای آرامش خاطرم سپاس.

🌹🍃خداوندا برای خود مقدسم سپاس

🌹🍃خداوندا برای سربلندیم سپاس

🌹🍃خداوندا برای بندگیم به تو سپاس

🌹🍃خداوندا بابت زندگی بینظیرم سپاااااس.

🌹🍃خداوندا برای هرلحظه ی نابم سپاس

🌹🍃خداوندا برای خداییت بینهایت سپاس …

🌹🍃خداوندا واسه هرچی که منو یاد تو می اندازه سپاس.

🌹🍃خداوندا دوستت دارم و سپاس بیکران 
         ‌    ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[چهارشنبه 1399-04-11] [ 12:47:00 ب.ظ ]

  دوستار شایستگان   ...

✨إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ 

✨وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۱۹۶﴾
✨بى‏ ترديد سرور من آن خدايى است 

✨كه قرآن را فرو فرستاده و همو 

✨دوستدار شايستگان است (۱۹۶)
📚سوره مبارکه الأعراف

✍آیه ۱۹۶

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 01:33:00 ق.ظ ]

  ارزان سرای لباس بارانا   ...

دوستان عزیزم سلام🤚

نمیخواستم تبلیغ بزارم اما واقعا حیفم اومد

مامانم ی کانال تلگرام زده واقعا لباساش ارزونه

هرکدوم 4 هزارو 5 هزار کشیده روش فقط

وفقط به خاطر سود حلال… 

واینکه ارسالی هم واسه همه شهرا داره البته

هزینه پست به عهده مشتریه

موفق وموید باشید

اینم لینکش👇
@baranashop1397 

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[دوشنبه 1399-04-09] [ 10:55:00 ب.ظ ]

  حس خوب زندگی   ...

​بجای تماشای پنجره 

زندگی دیگران

از کتاب عمرت لذت

ببر داشته‌هایت

را جلوی چشمانت

قاب بگیر و برای

نداشته‌هایت

تلاش کن 🍃🌼
حسرت باغچه 

دیگران را نخور

درعوض باغبان 

دنیای خودت باش!🍃🌼
 ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 08:02:00 ب.ظ ]

  تو نمی دانی دیروز برایم چگونه بوده   ...

🌿توقع خوب بودن در تمام لحظه ها را از کسی نداشته باش.. توقع آرام بودن و خوش رفتار بودن ..

حق اشتباه را به تمام آدم ها بده .. 

حق بد رفتاری، تندی ، و عصبانیت! 

حق اشتباهات کوچک ، بزرگ و حتی جبران ناپذیر! 
واقعیت اینگونه است که رفتار آدم ها به مرور اتفاقاتی که برایشان می افتد تغییر میکند.. 

به مرور درد ها و سختی ها و رنج های کوچک و بزرگی که زندگی به آن ها تحمیل میکند..

مثلا تو نمیدانی دیروز برای من چگونه بود؟ پریروز ، هفته پیش اصلا.. 

حس آدم ها ، روی پیشانیشان حک نشده .. حد تحملشان هم .. شاید اتفاقی فرای تحمل، برای من بیفتد و تو حتی نفهمی فرای تحمل یعنی چه؟

آدم ها به همان اندازه که حق دارند دوست داشته باشند ، به همان اندازه هم اجازه دارند متنفر باشند ..
 کاش در لحظه ی انفجار آدم ها از غم ، از تمام سختی هایی که شاید به موجب قوی نبودن و تحمل های کَمِشان میکشند،  آرام باشیم و باور کنیم که هیچ کدام از آدم های زمین مجبور نیستند قوی و محکم و شکست ناپذیر باشند ..

👤 رقیه رستمی

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 01:25:00 ب.ظ ]

  شامی برای مادر...    ...


🌷🌷

دختری مادرش ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ شام ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍنی ﺑﺮﺩ…

مادر ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، نمیتوانست ﻏﺬﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ رﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ،
🌱ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺍﺭﻥ زن ﭘﯿﺮ را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ،

ﻭ دختر ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩ و درعوض غذا را به دهان مادر میگذاشت،
🌱ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ مادر ﻏﺬﺍیش ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، دختر ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ مادر ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺩ،

ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩ، سر و وضعش را مرتب کرد ﻭ عینکش ﺭﺍ تميز و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ،
🌱ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩِ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭ آنان را ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ!
🌱دختر ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ مادر ﺭﺍﻫﯽ ﺩﺭب ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺷﺪ.
🌱ﺩﺭ این هنگام خانم پیری ﺍﺯ ﺟﻤﻊ

ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ بلند شد و ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ:

دختر خانم ﺁﯾﺎ ﻓﮑﺮ نمیکنی ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ؟!

دختر ﭘﺎﺳﺦ داﺩ؛ خیر خانم… فكر نميكنم ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﻗﯽ گذﺍﺷﺘﻪ باشم.

🌱ﺁﻥ زن ﭘﯿﺮ ﮔﻔﺖ :

ﺑﻠﻪ، دخترم. ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ!
🌱ﺩﺭﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ دخترﺍﻥ…

ﻭ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪٔ مادرﺍﻥ…

و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ

ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ..!
🌱کاش سوره ای به نام “مادر” بود که این گونه آغاز میشد:
🌱قسم بر بوی دستانت، که بوی خانه و آشپزخانه میدهد

و قسم بر چشمانِ همیشه نگرانت…
🌱قسم بر بغض فرو خورده ات که شانه ی کوه را لرزاند
🌱و قسم بر غربتت،

که

بهشتِ زیر پایت، گوارای وجودت…

(زنده باد همه ی مادران در قید حیات و شاد باد روح تمامی مادران عزیز سفر کرده…)

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[جمعه 1399-04-06] [ 06:01:00 ب.ظ ]

  رمضان امده وما هم امدیم...   ...

سلام اقای چشم انتظارمان مهدی(عج)جانم…

حال دلت چطوراست؟

این روزها بیشترفکرمان شده گناه نکنیم اخر رمضان

امده…

گفته اند دلیل جدایی زتو کمترگناه کردن است

قول داده ام ازهمین الان کمترگناه کنم می ایی؟…

زمین وزمان جشن مهمانی سرداده اند اما جشنی 

دلتنگ…

میبینی اسمان دلتنگ شده وزمین دلتنگ تر

حال من ازهردوی اینها…بماند…!

روزه امسالم را نذرچشمانت کرده ام ،چشمانم به راهت سفید شدازبس نیامدی.

بیاوهمین نزدیکی حوالی دلم کمی بنشین…

بیاوگردگامهایت رادرچشمان سفید شده ام بریز.

میدانم می ایی اخر…

تویی که دلیل رمضانی اقا جان بی تو چگونه این 

رمضان راسرکنم؟؟؟…

نه سر نمی شود که نمی شود…

ومیدانم گل زهرادرهمین رمضان می ایی…

نویسنده:صاحبه عبدالملکی

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-02-27] [ 02:38:00 ق.ظ ]

  زحمت میزبانی   ...


​🌼زحمت میزبانی
🔸در هوای گرم و باد دار اسفند ماه، سلانه سلانه از راه رسیدم. اواسط امتحان های ثلث دوم، اوایل خانه تکانی عید بود. 
🔹مادر فرش های لاکی قد و نیم قد را انداخته بود توو کوچه.

با کلی ذوق و شوق کتاب را لای شاخه های درخت گذاشتم. آستین های مچ دار روپوش مدرسه را بالا می زدم که مادر پارو را مثل تابلوی ایست بازرسی جلوی بدنم گرفت.

🛑⛔️

-قرعه کشی کردیم برای کارا، تو باید حموم بشوری!

💦💦

🔸خسته و درمانده و معترض به این قرعه ناعادلانه به خانه رفتم. یادم به پنداسه دیوارهایش که می افتاد قالب تهی می کردم! 

😰😥

🔹شستن فرش ها تمام شد، چایی خوردند و یک چرت زدند؛ من تازه رسیده بودم به جرم های سیاه لعنتی.

😞😓
بعد دو ساعت سر و کله زدن با سنگ پا و وایتکس و چهارپایه؛ آمدند. قدم زنان و وارسی کنان در محیط دومتری منطقه! 
 سوز دست های آش و لاشم را، فقط، مادر می فهمید. آرام در گوشم گفت:
💠  #انتظار خالی کافی نیست؛
میزبان بهار شدن، زحمت دارد عزیز مادر!

 

🔶🔷🔹🔹

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[جمعه 1396-12-18] [ 08:34:00 ب.ظ ]

  دلم هوای جمکران میکند   ...


​♥️دلـــم…
هواے جمکران میکنـد…🕌
🌼🍃 مولاےمن !

چقدر دیر میگذرند این لحظه های چشم به راهی 

و این ثانیه های انتظار…
🌼🍃 مهربانـا !

تا کِی بگویم که دلم برایتان تنگ شده است!؟

اما باز هم چشمم به نگاه پُر از مهر شماست!
🌺🍃 راستے_مولاجـان !

مرا ببخش که گاه گاهی یادِ شما میکنم ؛اما شما …همیشه به یادم هستید و برایم دعا میکنید.
🌺🍃باز هم برایم دعا کنید که جز شما به کسی دل نبندم …

و تمام وجودم تنها و تنها ، سرشار از عشق به شما باشد…
🌺🍃و من آرزویم فقط این باشد که؛ 

تمام هستی ام را فدای شما کنم…
🌸آیا بعد از مهــدے(عج) کسے هست که جانم را فدایش کنم⁉️
” بأبی أنت و أمی و نفسی لک َ الوِقاء و الحمی “
دلنوشتـه

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1396-11-12] [ 11:50:00 ق.ظ ]

  دردلم جایی به جزتونیست   ...

​‌

❣شــوق توام ، 

🌹باز گریبـــان گرفت

 

❣اشک دوان آمد 

🌹و دامــــان گـرفت 
❣جان منی ،بی تو 

🌹نفس چون زنم ؟

 

❣زانکه مرا بی تو ، 

🌹دل ازجان گرفت

امیرخسرو_دهلوی

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[چهارشنبه 1396-11-04] [ 02:14:00 ب.ظ ]

  پدرم مهدی جان   ...


​🌹🕊سلام مهدے جان🕊🌹
💌چہ میشود ڪہ بگوید خدا به جبرائیل

💌بگو بہ حضرت مَهـدے رسیده نوبٺ ٺو
💌تمام خواست ما از خدا فقط این است

💌ظهور یا فرج عاجل و سلامت تو
🌹اللهم عجل ولیک الفرج

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت [ 02:08:00 ب.ظ ]

  سلام ای مهربان ترین زمان   ...

سلام اي بهانه بارش ابرهاي مهرباني…🌧
سلام اي انعکاس اميد نگاه خورشيد به پهنه ي افق…🌝
و سلام… اي مهربان ترين زمان.🍃🕊
زمين بدون حضور تو دليلي براي طراوت ندارد…
و اين چشمه ي خشک دل بدون لمس دستانت جوشش نخواهد داشت…✨
اميد هاي اهل زمين با هر مذهب و آئين و نژاد به تبسم تو گره خورده… و مردمان شهر…💫
به خوبي مي دانند که نبودن تو، دليل بودن نامهرباني هاست….💥

آمدنت نويد فصل جديدي براي کتاب زندگي است….🍃🌺
پيش از تو به وسعت تاريخ، يک فصل….

و حضور تو و قدم نهادنت بر خاک سرزمين دل آدميان، فصلي نو…🍃🕊
بگذار تا عطر حضورت در اين بهار بدون يار معطر کند لاله زار هاي شهر را…🍃🌺
و آمدنت دليل زندگي مهرباني ها و مرگ نامهرباني ها باشد…🍃🌺
اي مهربان…

نا اميدي عالم و عالميان را فرا گرفته…

همه منتظر قدوم تو هستند و ما….

آقا جان برای ما فردا سالروز ميلاد اميد است.

 همصدا براي آمدن امام مهرباني ها دعا ميکنيم.
اللهم عجل لولیک الفرج🙏

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت [ 02:06:00 ب.ظ ]

  خدارابایدحس کرد   ...


​✔️خدا رافقط نبایددانست
✔️خدا را بایدحس کرد
✔️تا به اوچشم نگویی
✔️تادستورش رااجرا نکنی 
🌹به این حس پرستش نمیرسی
حسی والاتراز لرزش ازسرعلاقه بین دونفر
♥️حسی بی انتها باخداوند…

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1396-11-01] [ 10:10:00 ق.ظ ]

  خداوندا   ...


🌟بعضی دعاها عجیب به دل می شینه:
🌟خداوندا:

نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی

و نه آنقدر بدم که رهایم کنی …

  

🌟میان این دو گم شده ام

هم خودم و هم تو را آزار می دهم …

هر چه تلاش کردم نتوانستم

آنی شوم که تو می خواهی

🌟و هرگز دوست ندارم

آنی شوم که تو رهایم کنی …
🌟خدایا دستم به آسمانت نمی رسد اما تو که دستت به زمین میرسد بلندم کن …
 ” امین یارب العالمین “ 

  

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[جمعه 1396-08-12] [ 04:37:00 ب.ظ ]

  یارفقط خدا   ...


وقتی دلت با خداست بگذار هرکس می خواهد دلت رو بشکند

                

وقتی توکلت با خداست بگذار هر چقدر می خواهندباتو بی انصافی کنند

                   

وقتی امیدت خداست بگذار هر چقدر می خواهند ناامیدت کنند

              

وقتی یارت خداست بگذار هر چقد می خواهند نارفیق شوند

         

همیشه باخدا بمان چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاس
دوستان آسمونی دلتون خدایی

                

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1396-08-07] [ 09:43:00 ق.ظ ]

  نمازهای مان اگرنمازبود...   ...


✨نمازهايمان اگر “نماز” بود…

موقع سفر، ذوق نمی کردم از شکسته شدنش..
نمازهايمان اگر نماز بود

که رکعت آخرش این قدر کیف نداشت..
✨اگر نمازهایمان نماز بود

تبدیل نمی شد به نمایش پانتومیم

برای نشان دادن آدرس شارژر گوشی…
نمازهایمان"نماز” نیست
✨اگر نمازمان نماز بود

می شد پناهگاه…

می شد مرهم…

می شد شاه کلید…
✨خـدایا!

من از تو فقط یک چیز می خواهم.

بر من منت بگذار و کاری کن 

نمازهایم نماز بشوند

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[جمعه 1396-08-05] [ 08:23:00 ق.ظ ]

  چندکلمه باخدا   ...

🌟به خدا گفتم!

چرا مرا از خاک آفریدی؟

چرا از آتش نيستم !؟

تا هرکه قصد داشت بامن بازی کند،

او را بسوزانم !

🌟خدا گفت: تو را از خاک آفريدم

تا بسازي ! . . . نه بسوزاني !

تو را از خاک، از عنصري برتر ساختم . . . تا با آب گـِل شوي و زندگي ببخشي . . . 🌟از خاک آفریدم تا اگر آتشت زنند ! . . . بازهم زندگي کني و پخته تر شوي . . . باخاک ساختمت تا همراه باد برقصي . . . تا اگر هزار بار تو را بازی دادند، تو 🌟برخيزي ! . . . سر برآوري ! . . .

در قلبت دانهٔ عشق بکاري ! . . .

و رشد دهي و از ميوهٔ شيرينش زندگی را دگرگون سازی ! . . .

پس به خاک بودنت ببال . . .

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1396-08-04] [ 09:09:00 ق.ظ ]

  خدای من   ...

🌼یارب اسیرم

  🌼ودل من

    🌼درپناه توست
🌼بیتابم و 

  🌼قرار دلم 

    🌼یک نگاه توست
🌼گفتم دعاو 

  🌼اشک و

    🌼مناجاتمان کم است
🌼گفتی رضای

  🌼من به همین

    🌼 گاه گاه توست

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[چهارشنبه 1396-08-03] [ 04:56:00 ب.ظ ]

  حرف دل   ...


✍می گویم 

بیا یک نیازمندی بنویسیم

که برسد دست خدا

متنِ نیازمندی این باشد :
💌با سلام! 

این یک نیازمندیِ شخصی نیست

اما از زبانِ کسی نوشته می شود

 که به گمانش دارد کمی دیر می شود

 و اگر دست نجنباند 

این اهالی از دست می روند
ما نیازمندیم! 

به آغوشی مطمئن

به دلی مهربان

به چشمانی آشنا

به دستهایی گرم
ما نیازمندیم !

به اشکی از سرِ شوق

به خنده ای از تهِ دل
ما نیازمندیم! .

به مرهمی برای بغض هایمان …
ما نیازمندیم 

به هر خیری از جانب تو….
به امید فضل و رحمتت ای مهربانترین

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[جمعه 1396-07-28] [ 08:14:00 ق.ظ ]

  حدیث اخرالزمانی   ...

حديثهاى آخرالزمانىحديثهاى آخرالزمانى

✨امام باقر عليه السلام:

سفيانى سپاهى را كه به ٧٠هزار نفر مى رسد،مى فرستد واهل آن را با كشتن…دچار مصيبت مى سازد در اين حال ياوران درفش هاى سياه از خراسان به حركت درآمده و منازل را يكى پس از ديگرى پشت سر مى گذراند وبا آنها (در ميان آنها)تعدادى از ياران حضرت قائم وجود دارد.

🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷

✅بحارالانوار ج٥٢ص٢٣٨

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1396-07-27] [ 09:54:30 ق.ظ ]

  اسمان هم خجل از چشم تو   ...


🏴🕊🏴🕊

🕊🏴🕊

🏴🕊

امام سجاد(ع) - شهادت
آسمان هم خجل از چشم تو و بارانت

آخری نیست بر این گریه ی بی پایانت
آب می بینی و طفل و گل و سقا و جوان

بیشتر می شود انگار غم پنهانت
زهر هرچند که یک روز به دادت آمد

تو چهل سال به لب آمده هر شب جانت
غیر زینب چه کسی درد تو را می داند

که چه آورده خرابه به دل ویرانت
سخت سوراند دلت را غم آن جسم کبود

خواهرت بود که جان داد روی دامانت
زخمی بزم شراب است دلت بیخود نیست

که چهل سال نکرد اشک دوا درمانت
خیزران تا که به دستان کسی می بینی

درد می گیرد ناگاه لب و دندانت

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[سه شنبه 1396-07-25] [ 06:18:00 ق.ظ ]

  شهادتت تسلیت امام عزیزم   ...


❀ قدقامت تو، کلام عاشورا بود

آمیخته با قـــــــیام عاشورا بود
سجّاد! پس از غروب آن ظهر غریب

سجّاده ی تو پیام عاشـــــــــــــــــــورا بود

 

 🏴شهادت بزرگترین حافظ پیام کربلا تسلیت باد

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 06:12:00 ق.ظ ]

  حدیث ازامام حسین علیه السلام   ...

امام حسین(ع):

سوگند بہ خدا خون من از جوشش باز نمی ایستد تا خداوند مهدی(ع) را برانگیزد.
     🌿اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج🌿

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 06:08:00 ق.ظ ]

  نیکی به پدرومادر   ...


نیکی به پدرومادرنیکی_به_پدرومادر 

امام صادق عليه السلام میفرمایند:

هركس به خانواده اش نيكى كند، عمرش دراز مىشود

مَن حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهلِ بَيتِهِ ، مُدَّ لَهُ في عُمُرِهِ 

📚کافی، جلد ۲، صفحه ۱۰۵

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[دوشنبه 1396-07-24] [ 09:06:00 ق.ظ ]

  زیارت امام حسین   ...


‍ ‍ 🔴زیارت  امام حسین(ع )، بدبخت را خوشبخت می‌کند

💐🌸🌼🌷🌼🌸💐
#فضیلت_زیارت_امام_حسین علیه السلام
احساس من  لینک ثابت[جمعه 1396-07-21] [ 11:30:00 ق.ظ ]

  نیکوسخن گفتن   ...

🔸نیکو سخن گفتن🔸

🔸نیکو سخن گفتن🔸
فرق بین آدم و حیوان ادب است     آدمیزاد اگر بی ادب است آدم نیست

یکی از مواردی که تأثیر بسیاری در سلامت خانواده دارد و بارزترین مصداق تکریم و احترام به همسر می باشد، شیوه برقراری ارتباط کلامی زن و شوهر و رعایت ادب نسبت به یکدیگر است؛ به سخن دیگر، بسیاری از دعواهای خانوادگی از رعایت نکردن ادب و عدم توانایی زوجین در رساندن مقصود به یکدیگر است. کلمات، بار عاطفی دارند و میتوانند بر مخاطب، اثر مثبت یا منفی بگذارند. 

به عنوان مثال، اگر شوهر در جواب به سؤال همسرش که میپرسد: چرا غذا نمی‌خوری؟ مگر غذا خورده ای؟ بگوید: «با اینکه بوی غذایت آدم را به اشتها می آورد، اما نمیدانم چرا میل ندارم!»، این گونه سخن گفتن، بسیار ارزشمندتر و اثرگذارتر است از اینکه بگوید: «از این غذا خوشم نمی آید یا کجا غذا خوردم، باز کج خیال شدی!» 

پیامبر گرامی(ص) در باره تأثیر سخن نیکوی شوهر بر همسر فرمودند: «قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْئَةِِ اِنِّی اُحِبُّکَ لایَذهَبُ مِنْ قَلْبِها اَبَداً؛ سخن مرد به همسرخود که دوستت دارم، هرگز از قلب زن بیرون نمیرود.» 

امام خمینی نیز در برخورد کلامی با همسر مکرمه خویش سیره ارزشمندی به یادگار گذاشتند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود. 

همسر امام در شیوه سخن گفتن امام با وی می گوید: «امام به من خیلی احترام می گذاشتند و خیلی اهمیّت می دادند؛ یعنی یک حرف بد یا زشت نمی زدند. ایشان حتی در اوج عصبانیّت، هرگز بی احترامی و اسائه ادب نمی کردند.»

امام خمینی علاوه بر رعایت ادب در گفتار، نهایت ادب را حتی در نگارش نامه به همسرش نیز رعایت می کرد که در اینجا به یکی از آن نامه ها اشاره میشود:

«تصدقت شوم، الهی به قربانت بروم. این مدت که مبتلای به جدایی از آن نورچشم عزیز و قوّت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آیینه قلبم منقوش است. عزیزم، امید دارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. [حال] من با هر شدتی باشد، میگذرد؛ ولی بحمدالله تاکنون هر چه پیش آمد، خوش بوده و الآن در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خالی است. فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوشی دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد… من از قِبَل همه نائب الزیاره هستم. به خانم شمس آفاق سلام برسانید و به آقای دکتر سلام برسانید. به خاورسلطان و ربابه سلطان سلام برسانید. ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت، قربانت، روح الله.»

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 09:41:00 ق.ظ ]

  سوگ مذهبی   ...

▪️ در سوگ نبی، جهان سیه می پوشد

▪️ درسینه دل از داغ حسن می جوشد

▪️ از ماتم هشتمین امام معصوم

▪️ هر شیعه ز درد، جام غم می نوشد

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[سه شنبه 1395-09-09] [ 09:10:00 ب.ظ ]

  یامهدی   ...


════ بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم ِ════

به رسم هر روز صبح

✨السَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللهِ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ عَلَيْكَ مِنّي سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِكُمْ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَيْن✨

══ ೋღ❤ღೋ ══

 السلام علیک یا امام الرئوف

✨ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺍﻟﺮِّﺿَﺎ ﺍﻟْﻤُﺮْﺗَﻀَﻰ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ ﺍﻟﺘَّﻘِﻲِّ ﺍﻟﻨَّﻘِﻲِّ ﻭَ ﺣُﺠَّﺘِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻓَﻮْﻕَ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَ ﻣَﻦْ ﺗَﺤْﺖَ ﺍﻟﺜَّﺮَﻯ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻖِ ﺍﻟﺸَّﻬِﻴﺪِ ﺻَﻠَﺎﺓً ﻛَﺜِﻴﺮَﺓً ﺗَﺎﻣَّﺔً ﺯَﺍﻛِﻴَﺔً ﻣُﺘَﻮَﺍﺻِﻠَﺔً ﻣُﺘَﻮَﺍﺗِﺮَﺓً ﻣُﺘَﺮَﺍﺩِﻓَﺔً ﻛَﺄَﻓْﻀَﻞِ ﻣَﺎ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺃَﻭْﻟِﻴَﺎﺋِﻚَ✨

❢❥〰↷°✨°  ✨°↶〰❥❢

اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

 ألـلَّـهُـمَــ عَـجِّـلْ لِـوَلـیِـکْ ألْـفَـرَج 

✧◆◆◆✧◆◆◆✧◆◆◆✧◆◆◆✧

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[شنبه 1395-08-22] [ 10:15:00 ق.ظ ]

  حجت حق   ...


سال ها می گذرد
چشم به راهت هستیم
منتظر بر سبد
عطر نگاهت هستیم
ما که شک بر دلمان افتاده
حیرانیم
تو بگو حجت حق
جز سپاهت هستیم؟

أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1395-08-20] [ 07:37:00 ق.ظ ]

  زائربین الحرمین   ...


خواب دیدم ڪہ شدم زائر بین الــحرمین
صبح گفتم بہ خودم هر چہ صلاح است ،حسیــن

آرزوے حرمــت ڪـرد مــرا دیـــــوانہ
انــت مولا و انا… هرچـہ صلاح اســـت،حسين

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 07:35:00 ق.ظ ]

  ای همه وجودمن   ...

سلام❣

هر طلوع و هر صبح هديه ای از جانب
خداست؛ پس قدر اين هديه الهی را بدانيم …
زيبا ببينيم و زيبا فکر کنيم …

خداوندﺍ❗️
ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ وجودمان ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺒﺨﺶ …
“اﯾﻤﺎﻥ ﻭﺻﺒﺮ”
ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎیمان ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ …
ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎیمان را نزديکتر …

یاریمان ﮐﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ مبتلا نگردیم
که آرامش درونمان را نابود ميکند …

دوستان و عزیزان گرامی ….
زندگيتون رنگ و بوی عطر خدا و طاعات
و عبادات شبهای قدرتان قبول درگاه حق؛
و صبحی و روزی زيبا داشته باشید …

❣شاد باشید و دلی را شاد کنید❣

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[جمعه 1395-05-15] [ 10:00:00 ق.ظ ]

  زندگی ابدی من   ...

✍????داستانی بسیار آموزنده!
«خواندن این داستان را به همه
مخصوصاً جوانان توصیه می کنم».

سلام دوستان!
امروز که از خواب بیدار شدم، حس بدی داشتم، احساس کردم بیمارم، یک کم فکر کردم واقعاً بیمار بودم، رفتم بیمارستان دکترها من را نگاه کردند، گفتم:چی شده آقای دکتر، یعنی خوب نمیشم؟ جواب دادند:نه! گفتم:بروم خارج چی، آنجا دکتر متخصص وجود دارد، باز جواب دادند: بیماریت لاعلاج هست و هیچ جایی درمان و راه چاره ای برای درمان بیماری ات وجود ندارد، خیلی ناراحت شدم و بسیار ناامید به خانه بازگشتم و وقتی دیدم بیماری ام خوب شدنی نیست، اولین کاری که کردم رفتم از همه حلالیت خواستم، بعد به عبادت و توبه و استغفار با الله مشغول شدم، نمازهایم قضا نمی شدند، رفتارم را درست کردم و با همه مهربان شدم و به فکر نیازمندان بودم و در حد توانایی مشکلات آنها را حل می کردم، مردم همه از من راضی و خوشنود بودند، یک روز دوستم از من پرسید: حالا کی قرار هست بمیری، گفتم معلوم نیست، چند روز دیگه یا شاید هزار روز دیگه! پرسید مگر بیماری ات چیه؟ در جوابش گفتم:”مرگ“

بیماری ای که همه به آن مبتلا هستند! و هیچ درمانی ندارد… زمان و مکان مشخصی ندارد…دلیل واضحی ندارد…عمر مشخصی ندارد…ناگهان می آید و شما آن را درک نمی کنید:

»الله متعال می فرماید:
{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ}
«سکرات مرگ(سرانجام فرا می رسد و) واقعیت بهمراه می آورد. هان! این همان چیزی بود که از آن کناره می گرفتی و می گریختی» (ق/19)

»برادران و خواهران مسلمان!
کدام یک از ما می دانیم که کی مرگ سراغ ما می آید! در زندگی همه ی ما اتفاقاتی رخ می دهند که گاهاً تکرار شدنی هستند، اما تنها این”مرگ“است که فقط یک بار سراغمان می آید و فقط یک بار آن را تجربه خواهیم کرد، فکرش رابکنید که این حادثه بیشترین چیزی است که در دور و بر ما رخ می دهد اما کمترین کس از آن پند می گیرند و متاسفانه اغلب از آن غافل هستند، انسان برای سفر زندگی ره و توشه و مقدمات فراهم می کند اما اگر به او بگویند سفر مرگ تکرار نمی شود، باز هم برای این سفر بزرگ توشه ای فراهم نمی کند.

»آماده دریافت مرگ باشید!
قبل از آنکه بر سر شما نعره بزنند!

»قبل از آنکه بگویی:
”پروردگارا مرا(به دنیا)بازگردانید“
(مومنون/99)

»و قبل از آنکه بگویی:
”کاش من خاک می بودم“
(نباء/40)

هـمـه رفـتـنـی انـد،دیـر یـا زود..

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 09:57:00 ق.ظ ]

  آدم های خوب قصه   ...

کسی که دربارۀ پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصاف دارند،
احمق نیست،
مناعت طبع دارد.

کسی که به موقع می آید و برای با کلاس بودن، عده ای را منتظر نمی گذارد،
احمق نیست،
منظم و محترم است.

کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می دهد یا ضامن وام آنها می شود و به دروغ نمی گوید که ندارم و گرفتارم،
احمق نیست،
کریم و جوانمرد است.

کسی که از معایب و کاستی های دیگران، در می گذرد و بدی ها را نادیده می گیرد،
احمق نیست،
شریف است.

كسي كه در مقابل بي ادبي و بي شخصيتي ديگران با تواضع و محترمانه صحبت مي كند و مانند آنها توهين و بد دهني نمي كند،
احمق نيست،
مودب و باشخصيت است.

کسی که به حرف های پشت سرش زده میشود اهمیت نمی دهد,
بی خبر نیست،
صبور و با گذشت است.

“انسان بودن هزينه سنگيني دارد”

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 09:21:00 ق.ظ ]

  ای همه هستی من   ...

نمی دانم کتاب سرنوشت چه چیز برایم خواهد نگاشت و مرا به کدامین جاده بی انتها رهنمون می سازد
نمی دانم خدا در وجودم چه دید که مرا به نبردی سخت با دستان پر زور زندگی دعوت کرد
اما هر چه هست من ازدقایق زیبای زندگی لذت خواهم برد چون می دانم آن را دوباره تجربه نخواهم کرد.

شاید آمده ام تا روشنایی روز را در دل تاریکی شب تجربه کنم و به دیگران بگویم در اوج تاریکی هم می توان نگاهی زیبا داشت وشمعی افروخت .

شاید آمده ام تا از موسیقی برگ در گوش شبنم تازه متولد شده لذت ببرم و به شعر دلاویز زندگی معنایی تازه بخشم .

می دانم گاهی از پرسه در کوچه های سرد سرنوشت خسته می شوی و زبان به شکوه می گشایی طلایی ترین لحظه تعالی روحت مبارک تو به دیدار خدا نایل شده ای .

می دانم سالها صبوری کرده ای و ازدریچه احساست با مردم شهر سخن گفته ای تا توراباورکنندواز روزنه امید به پنجره زیبای

زندگی نگاه کرده ای تا عطر خوش همدلی را استشمام کنی استوار باش و به راهت ادامه بده سر انجام روزی صدایمان را خواهند شنید و باورمان خواهند کرد.

بخشی از تقدیر به دست ما نگا شته نمی شود وبخش دیگرش حاصل تدبیر ما ست.

می توانیم سرنوشت سنگی را انتخاب کنیم که ساکن است وهیچ اثری در دنیا نخواهد داشت و روزی خواهد مرد یا سرنوشت رودی را داشته باشیم که درمیان لحظه ها جاری می شود تاطراوت وسر سبزی را به زمینیان هدیه کند و رویش

جوانه ماندگاری را جشن می گیرد تو چگونه سرنوشتت رارقم خواهی زد سعی کن بهترین انتخاب را داشته باشی چون خدا تو را لایق بهترین ها آفریده است .

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 09:15:00 ق.ظ ]

  فاطمه معصومه جان میلادت مبارک   ...

سیدنا یا مولا:
خجسته باد میلاد بانوی قدسیه مطهره، فاطمه معصومه علیهاالسلام
که بارگاه نورانی‏اش محل دایمی نزول فرشتگان
بر زمین و دروازه بهشت است.

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1395-05-14] [ 09:37:00 ق.ظ ]

  بهارفاطمی   ...

سالی
که بهارش به ره فاطمه باشد…
صدها
برکت ازکرم فاطمه باشد…
امید
که یک مژده زصدهاخبرخوش…
پیغام فرج درحرم فاطمه باشد…
حلول سال نومبارک
التماس دعا.

موضوعات: احساس من  لینک ثابت[یکشنبه 1395-01-01] [ 10:17:00 ق.ظ ]

  بوی عید   ...

به قول خسروشکیبای:
حال همه ماخوب است،اماتوباورمکن…!
می دانی
هرقلبی” دردی “دارد…
فقط
نحوه ابرازآن متفاوت است!
برخی
آن رادرچشمانشان پنهان می کنند
و
برخی درلبخندشان…!
ما انسان هامثل مدادرنگی هستیم
شایدرنگ موردعلاقه یکدیگرنباشیم…!
اماروزی
برای کامل کردن نقاشیمان؛به دنبال هم خواهیم گشت!
به شرطی که اینقدرنتراشیم همدیگرراتاحدنابودی…!
عیدواقعی ازآن کسی است که پایان سالش را
جشن بگیرد
نه آغازسالی که ازآن بی خبراست.
“عیدتان مبارک”

موضوعات: احساس من  لینک ثابت [ 10:02:00 ق.ظ ]

  احساس من   ...

یا رب زغمش تاچنداشکم زبصرآید
بنشسته سر راهش،شاید زسفرآید
تاچندبنالم زار،شب تاسحرازهجرش
کوکب شمرم هرشب،شایدکه سحرآید
ازدیده نهان امااندردل من جایش
اوراطلبم هرشب شایدکه بدرآید
میسوزم ومیسازم ازدردفراق اما
تیرغم اوبردل افزون ز شمارآید

علامه میرجهانی

موضوعات: احساس من, احساس من  لینک ثابت[پنجشنبه 1394-12-13] [ 08:59:00 ق.ظ ]

  احساس من   ...

بی تواینجا همه درحبس ابد تبعیدند
سال ها،هجری وشمشی،همه بی خورشیدند
ازهمان لحظه که ازچشم یقین افتادند
چشم های نگران آینه ی تردیدند
سیرتقویم جلالی به جمال توخوش است
فصل هاراهمه بافاصله ات سنجیدند
توبیای همه ساعت هاوثانیه ها
ازهمین روز،همین لحظه،همین دم غیرمذهبی

قیصرامین پور

موضوعات: بدون موضوع, احساس من  لینک ثابت [ 08:50:00 ق.ظ ]


  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما